بازاریابی ویروسی برای فروش بیشتر

لفظ «بازاریابی ویروسی» کمی گمراه کننده است و حتی ممکن است فکر کنید این نوع بازاریابی به هیچ وجه برای کسب و کار شما خوب نیست. حتی اگر به من باشد بعد از شنیدن این کلمه می‌گویم «پس واکسن آن کجاست؟».

ویروس موجود ترسناکی‌است، چیزی که نه کاملا زنده‌است و نه کاملا مرده. فقط زمانی که به آن دچار شویم متوجه حضور آن و میزان ترسناک بودنش می‌شویم.

اما شما باید ویروس را تحسین کنید. ویروس می‌داند چطور زندگی راز آلود داشته باشد تا زمانی که بتواند تعداد زیادی از افراد را به خود دچار کند. این موجود به بدن میزبان خود می‌چسبد و از آنها به عنوان منابعی برای رشد و شیوع استفاده می‌کند تا قلمرو خود را بگستراند. در شرایط مناسب می‌تواند به بهترین شکل رشد و شیوع کند. ویروس حتی برای تکثیر نیاز به جفت هم ندارد و به خودی خود می‌تواند تکثیر شود. تا آنجایی که هر ویروس دو ویروس دیگر می‌سازند و این ترتیب آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت به ویروس قدرت زیادی بدهد.

تنها در چند نسل، یک ویروس می‌تواند به انفجار جمعیت برسد و به میزان بسیار زیادی تکثیر شود.

برو بالا